สำนักงานบัญชีพัชรการบัญชีและภาษี
รับทำบัญชีตรวจสอบบัญชี
 

ขอบเขตงานบริการรับทำบัญชีและยื่นภาษี

 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของกิจการตามที่กฎหมายกำหนด
 • ให้คำปรึกษาการวางระบบเอกสารและบัญชี
 • การควบคุมภายในและการจัดเก็บเอกสารแก่กิจการโดยผู้เชี่ยวชาญโดยตรงทางด้านบัญชีและสอบบัญชี
 • จัดทำบัญชีและปิดงบการเงินกลางปี เพื่อจัดทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี
 • (ภ.ง.ด.51)
 • จัดทำงบการเงินภาษาไทยประจำปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม หรือ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ของทุกปี ซึ่งประกอบด้วย งบทดลอง บัญชีแยกประเภท
 • งบกำไรขาดทุน และงบดุล พร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงิน
 • จัดทำแบบภาษีและนำส่งสรรพากรรายเดือน พร้อมบริการยื่นชำระภาษี
 • แบบภาษีเงินได้พนักงาน หัก ณ ที่จ่ายจากเงินเดือน (ภ.ง.ด.1)
 • แบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3)
 • แบบภาษีเงินได้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.53)
 • แบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30, ภ.พ.36)
 • จัดทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี พร้อมจัดทำและนำส่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภ.ง.ด.51) ต่อกรมสรรพากร
 • คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี พร้อมจัดทำและนำส่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด.50) ต่อกรมสรรพากร
 • จัดทำแบบ สบช.3, บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) และรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงินพร้อมนำส่งกระทรวงพาณิชย์
 • จัดทำรายงานสรุปเงินเดือนประจำปี (ภ.ง.ด.1ก) และยื่นต่อกรมสรรพากร
 • จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน ฟรี!
 • จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินกองทุนทดแทนประจำปี ฟรี!

 

เกี่ยวกับเรา          บริการทำบัญชี ติดต่อเรา
งานบัญชี
ตรวจสอบบัญชี
ติดต่อเรา
     
     
 
 
สำนักงานบัญชีพัชรการบัญชีและภาษี บริษัทรับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี และให้บริการจดทะเบียนทุกประเภท
ที่อยู่ 1003 ถ.ลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรสอบถามข้อมูล 02-938-9399 หรือ เบอร์โทร 087-4951444
E-mail : trainacc42@gmail.com และ leelaprim@gmail.com
Copyright @ 2014 boontax.com All rights reserved. Design by HTML-WEBDESIGN